مات

جانا؟ سرباز داده‌ای که رخ بگیری؟ در قاعده بازی نوشته‌ای، پیاده اگر به آخر برسد، وزیر است؟

مردکلبه‌ای

آرام بر کف چوبی کلبه لَم داد و گفت آخیش … دلش برای تنهایی‌اش تنگ شده بود. […]

اختیار

در آن جهانی که نه نسیمی قبل وزیدن میل ما را خواهد پرسید و نه زمینی قبل […]

فـی !

از جمله آیاتی که مرا خیلی مشغول ساخته همین آیه معروف «لَکُم فى رَسولِ اللّهِ اُسوَهٌ حَسَنَهٌ»

نشانه

وقتی می گوییم مسیر زندگی یعنی راهی که تنها یک بار می تواند پیموده شود