آرشيو دسته ‘او’

مات

جانا؟ سرباز داده‌ای که رخ بگیری؟ در قاعده بازی نوشته‌ای، پیاده اگر به آخر برسد، وزیر است؟

اختیار

در آن جهانی که نه نسیمی قبل وزیدن میل ما را خواهد پرسید و نه زمینی قبل […]

راز خاموشی

برخی حرفها مانند تصویر آن سوی پنجره بارانی است. تنها توزیع گنگی از نور را می توان دید.

ماه عسل

آن روز پای تلوزیون نشستم برای تماشای برنامه ماه عسل و البته تجربه ای خوشایند…

راه و رسم دلبری

ماههای اول دانشجویی، در مغازه ای کار میکردم. صنف سختی بود